Species 13

Primary tabs

Common Name 
Giant Ruby Snapper
Scientific Name 
Etelis sp
Additional Names 
Ehu, Bagong, Kakap pasifik, Saramia